Jaarplan 2023

Hieronder het jaarplan 2023. Deze is voor 2023 in een aantal onderdelen uiteengezet:

Vergaderschema 2023

Fractievergaderingen

Tijdens fractievergaderingen wordt bijvoorbeeld afgestemd welke inbreng zal worden geleverd bij de behandeling van voorstellen en van beleidsstukken. In fractievergaderingen van Gemeentebelangen Overbetuwe wordt ook de algemene politieke lijn besproken en kunnen actuele ontwikkelingen aan de orde komen. Deze vergadering vinden plaats elke twee weken op de dinsdagavond en zal buitenom de bovenstaande politieke avond worden gehouden.

Politieke voorronden

Een voorronde kan bestaan uit één van de vijf onderstaande vergaderingen. Na deze opsomming volgt een uitleg over deze voorronden. Alle vergaderingen hebben het doel om op de een of andere manier toekomstige besluitvorming voor te bereiden.

  • Rondetafelgesprek (RTG)
  • Hoorzitting
  • Informatiebijeenkomst
  • Technische uitlegsessie
  • Voorbereidende vergadering

Rondetafelgesprek (RTG)
In deze bijeenkomst staat het delen van informatie, ideeën en opmerkingen centraal. In een RTG hebben de inwoners, verenigingen, deskundigen, etc. een belangrijke rol. Zij schuiven letterlijk aan tafel om in gesprek te gaan met de raads- en burgerleden. Er worden vragen gesteld en opmerkingen gedeeld, maar besluitvorming is nog niet aan de orde. De politiek heeft behoefte aan dit gesprek om zo de informatie boven tafel te krijgen die belangrijk kan zijn voor het verdere politieke besluitvormingsproces.

Hoorzitting
Bij een hoorzitting staat aan de ene kant het horen van de inspreker centraal. Aan de andere kant hebben de raads- en burgerleden de mogelijkheid aanvullende vragen te stellen. Een hoorzitting wordt vooral gehouden bij grote of ingewikkelde onderwerpen; een bepaald onderwerp heeft een grote politieke lading of er spelen veel verschillende soorten belangen. In een hoorzitting is er (meer) de tijd om van alle insprekers, van inwoner tot deskundige, hun verhaal te horen en door te vragen. Er vindt geen discussie plaats. Alle informatie die naar voren komt, kunnen de raads- en burgerleden gebruiken bij besluitvorming in de toekomst.

Informatiebijeenkomst
Het gaat hierbij vooral om het geven van informatie. Dus geen politieke discussies, maar het geven van uitleg en beantwoorden van vragen staat centraal. Het initiatief voor een informatieavond kan verschillend zijn. Het college bereidt bijvoorbeeld een bestemmingsplan voor, de (nieuwe) WMO raad wil zich presenteren of de raad heeft een onderwerp waar ze over bijgepraat wil worden. Dit kan allemaal plaatsvinden tijdens een informatiebijeenkomst. Het spreekrecht kan hier een plek krijgen. Het staat dan vermeld op de agenda. Het ligt er namelijk aan hoe de bijeenkomst wordt ingevuld. Het kan zijn dat het college een aparte inloopavond houdt voor de inwoners of de raad kiest ervoor eerst geïnformeerd te worden zodat zij daarna met een goede basis het gesprek kunnen aangaan met de inwoner in een rondetafelgesprek.

Technische uitlegsessie
Het doel is het vragen en geven van technische informatie over specifieke onderwerpen. Te denken valt aan onderwerpen zoals de begroting, nieuwe wetgeving, grondexploitaties. Het gaat om complexe onderwerpen waar de raad veel mee te maken krijgt. Deze bijeenkomsten kunnen verschillende vormen hebben, zoals een training of een inloopspreekuur voor technische vragen over de begroting.

Voorbereidende vergadering
Deze vinden plaats tijdens de ronde 2 vergadering. Deze vergaderingen hebben als werkwijze; het behandelen van voorstellen die besluitvorming vragen in de raadsvergadering. In de voorbereidende vergaderingen wordt dus zowel een inhoudelijke als een politieke discussie gevoerd. Allereerst staat in deze vergadering de vraag centraal of het voorstel klaar is voor besluitvorming in de raad. Is het voorstel duidelijk? Missen we bepaalde informatie? Het gaat erom of de raad op basis van het voorstel een besluit kan nemen. Daarnaast staat de vraag centraal wat de politiek vindt van het voorstel. Kunnen de meeste partijen instemmen met het stuk? Dan hoeft het in de raad niet meer besproken te worden en kan de raad direct een besluit nemen. Is een onderwerp politiek gevoelig en zijn de meningen sterk verdeeld, dan wordt het onderwerp ook nog besproken in de raad.

Raadspresidium

Het raadspresidium is vooral een agendacommissie en bepaalt de agenda’s voor de politieke avond. Zij stellen ook vast wie welke vergadering gaat voorzitten. Het presidium bestaat uit de voorzitters van de voorzitterspoule en de waarnemend raadsvoorzitter. Adviseurs zijn de raadsvoorzitters en de griffier.

Bijwonen bijeenkomsten

De raadsleden informeren zich over de dorpen en ontwikkelingen in Overbetuwe door bijeenkomsten bij te wonen die worden georganiseerd door de dorpsraden, wijkplatforms, dorpsplatforms, verenigingen en organisaties.  Deze worden bij elke fractievergadering benoemd en verdeeld onder de aanwezige raads-/burgerleden.

Jaarlijkse ledenvergadering

Bijna alle partijen hebben een algemene ledenvergadering als hoogste orgaan. Doorgaans komt dit orgaan één of twee keer per jaar bijeen. Daar worden besluiten genomen over de politieke lijn van de partij en over belangrijke politieke kwesties. De wijze waarop de leden zijn vertegenwoordigd is dat alle aanwezige leden stemmen op basis van het principe “one man one vote”. Er wordt een verslag gemaakt van de vergadering over de punten die besproken zijn. Het gaat hier dan over onderwerpen als verkiezingen, wat is er gerealiseerd en uiteraard de financiën.