Blaashal vergunning

Voorbeeld van een blaashal

Op 29 juli jl. heeft de fractie van Gemeentebelangen Overbetuwe aan het college vragen gesteld over het voornemen om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een blaashal voor hockey vereniging HCOB en het bewegingsonderwijs op het sportpark de Pas te Elst in de groenstrook gelegen achter de woningen Rijksweg Zuid 29, 31 en 33.

Met de aangrenzende bewoners heeft het college tijdens de vergunningsprocedure een aantal malen gesproken. Deze bewoners hebben, met inachtneming van een uitspraak van de Raad van State, waarin is vastgesteld dat de groenstrook niet bebouwd mag worden, overwegende bezwaren tegen het voornemen van het college. Door het college zijn de gestelde vragen van zowel onze fractie als van D66 op 25 augustus beantwoord. Het college heeft ondertussen na een integrale belangenafweging besloten een tijdelijke vergunning te verlenen.

GBO onderschrijft het belang van het bewegingsonderwijs en vindt het belangrijk dat daar goede locaties beschikbaar voor zijn, evenals goede locaties voor sportverenigingen.

GBO is echter teleurgesteld over de wijze waarop deze vergunningverlening tot stand is gekomen. GBO is van mening dat het participatieproces met de aangrenzende bewoners te laat is opgestart en die bewoners niet het gevoel hebben dat hun bezwaren serieus zijn genomen. GBO vindt dat het college in de belangenafweging onvoldoende een eerdere uitspraak van de Raad van State heeft meegewogen. Het betreft hier weliswaar een vergunning van tijdelijke aard, maar gezien de periode ( 10 jaar lang maximaal 6 maanden per jaar) vinden wij dat het begrip tijdelijkheid hier wel erg wordt opgerekt. We zijn dan ook van mening dat het toekennen van deze vergunning geen goede uitvoering in de geest van de eerdere uitspraak is.

Verder hecht GBO aan duurzaamheid en is zij van mening dat een blaashal die 24 uur per dag blaast, niet duurzaam is. Er bestaan blaashallen die op een andere manier functioneren en daarmee wel duurzaam zijn, maar deze mogelijkheden zijn niet onderzocht.

In het belang van scholieren, sporters én omwonenden verzoekt GBO het college dan ook om de komende tijd naar permanente en duurzame alternatieven te zoeken.

Contactpersoon:

  • René Post

    Raadslid

    Elst

    Cultuur – duurzaamheid – sport – participatiewet