Railterminal Gelderland, nee!

Spoor bij Lingezegen – Foto GBO

Al zo’n 4 jaar praten we in Overbetuwe met de provincie over de mogelijke aanleg van een Railterminal nabij Reeth aan de huidige Betuweroute. Aanvankelijk waren de kosten daarvan geraamd op 23 miljoen euro. In de loop van de jaren groeiden de inzichten en ook het bedrag voor de realisatie tot maar liefst 65 miljoen en de vraag is hoeveel dit nog verder gaat stijgen. Op 13 juli hebben we in de gemeenteraad besloten dat we de stap maken om in beroep te gaan bij de Raad van State. De meerderheid van onze raad vindt het onwenselijk voor onze inwoners dat er in de huidige vorm een railterminal wordt gebouwd. De reactie op de ingediende zienswijze bij de vaststelling van het Provinciale Inpassings Plan van de Provincie Gelderland was volgens ons zwaar onvoldoende, en langzamerhand is het besef gegroeid dat dit een prestigeproject van de provincie is geworden, waarbij er ruim 65 miljoen euro gemeenschapsgeld geïnvesteerd wordt in een project waarvan nut en noodzaak nimmer is aangetoond.

De impact in ons gebied is groot voor zowel directe aanwonenden als de wat verder gelegen gebieden (licht en geluid 24/7). Daarnaast wordt de wegenstructuur volledig anders en is verkeersveiligheid niet geborgd, met name voor de grote stroom fietsers (waaronder veel scholieren) die dagelijks over de Rijksweg Zuid rijden. De lange aan te leggen grondwal heeft grote invloed op het leefgebied van zowel mens als dier. In dit gebied, waar de gemeenten Overbetuwe en Nijmegen tegen elkaar aan groeien, waar op grootschalige wijze woningbouw plaatsvindt en nog verder groeit in de komende jaren, waar ook verdere industrialisering van Park 15 gerealiseerd wordt en waar windmolens geplaatst zijn een de A15 verbreed is, is het niet wenselijk dat de lokale leefomgeving in de toekomst disproportioneel opgeofferd moet worden voor deze railterminal aan de Betuwelijn.

GBO heeft tijdens de verschillende bijeenkomsten al laten weten hoe wij over de komst van deze railterminal dachten, en tijdens de besluitvorming of we al dan niet de weg naar de Raad van State zouden kiezen nog eens duidelijk stelling genomen dat wij aan onze inwoners verplicht zijn om tot het uiterste te gaan. In dit geval waren we met een meerderheid in de gemeenteraad het hier over eens. We vertrouwen op een goed vervolg in dit proces en dat ook de Raad van State mee gaat wegen dat de leefbaarheid in onze gemeente mede van groot belang is, naast alle andere argumenten zoals fietsveiligheid, geluidsoverlast (piekbelasting), licht- en stikstofbelasting.

Contactpersoon:

  • Paul de Vries

    Raadslid

    Elst

    Burgerparticipatie – veiligheid – voorzieningen