Vakantietijd!!

Na een heel bijzonder eerste halfjaar is nu de vakantie en daarmee het zomerreces voor ons aangebroken. Corona heeft ons leven beheerst, ook in de politiek. Vergaderingen werden geannuleerd of konden doorgaan in een halve en later hele samenstelling maar zonder publiek. Besluiten werden vooruit geschoven, info en thema bijeenkomsten geschrapt, kortom ook politiek gezien zal deze tijd voor eeuwig op ons netvlies blijven staan. Wel heeft de raad in zijn juli-vergadering het beleid en de uitvoering van alle corona maatregelen besproken en het moet gezegd, alom heerste tevredenheid over de genomen stappen. Dat deze tijd heeft ook verregaande financiƫle gevolgen met zich meebrengt laat zich niet moeilijk raden.

Behalve corona ondervindt iedere Nederlandse gemeente op een keiharde manier de gevolgen van de decentralisatie van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet (voorheen onder andere de bijstandswet en de wet Sociale Werkvoorziening). Het was in 2015 een transitieproces van rijk naar gemeenten met enorme financiƫle kortingen. Andere jaren was het gebruikelijk om voorafgaand aan het zomerreces de kaders voor de begroting voor het volgend jaar door de raad te laten vaststellen, zodat het college aan de slag kon gaan. Ook dit was dit jaar allemaal anders. Geen kadernota maar een kaderbrief van het college, waarin de processtappen om te komen tot een begroting zijn geschetst. Dat er zal moeten worden omgebogen dan wel bezuinigd is heel duidelijk geworden. Immers volgens de prognoses lijkt het erop, dat er een tekort in 2021 is van ruim 8 miljoen euro, terwijl we in voorgaande jaren nog uitgingen van overschotten

Gemeentebelangen Overbetuwe heeft tijdens het debat aangegeven niet afwijzend te staan tegen het indienen van een niet sluitende begroting bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Een heel ongebruikelijke stap, maar ook een duidelijk en sterk signaal aan rijk en provincie dat we op deze weg niet verder kunnen. Immers onze inwoners zullen links -of rechtsom worden gedupeerd en dat terwijl de gevolgen van de corona en economische crisis nu pas zichtbaar worden. Onze fractie heeft de intentie om u als inwoner zoveel mogelijk te sparen. Het is echter veel te vroeg om aan te geven of dit gaat lukken. Maar dat we ons maximaal zullen inspannen om niet alle tekorten ten laste van het sociaal domein te laten komen, mag u van ons verwachten.

Pas na het zomerreces zal de raad zich samen met het college buigen over alle bezuinigings- en ombuigingsmogelijkheden. Iedere uitgave zal kritisch tegen het licht worden gehouden. Wij vragen u aan te geven als u bepaalde voorstellen heeft. Stuur deze suggestie dan naar de fractie. Mail Henk Vreman

Ook willen onze panelleden vragen om met suggesties te komen. Een spannende tijd breekt in ieder geval aan!!

De fractie en het bestuur wenst u ook in deze bijzondere tijd een heel aangename vakantie, maar zorg ook nu nog goed voor jezelf en voor elkaar.

Met vriendelijke groet,

Henk Vreman
Fractievoorzitter