Beleidsplan 2022 -2026

Achtergrond

Gemeentebelangen Overbetuwe is een lokale politieke partij uit de Nederlandse gemeente Overbetuwe. De partij is ontstaan uit een fusie tussen de Dorpslijst Elst en Overbetuwe Lokaal. De gemeenteraad vertegenwoordigt jou, als burger van de gemeente Overbetuwe. Iedere vier jaar worden de raadsleden gekozen die jouw belangen het beste kunnen vertegenwoordigen. Deze raadsleden bepalen op hoofdlijnen wat er gebeurt in de gemeente Overbetuwe. De gemeenteraad benoemt ook de wethouders. De wethouders voeren het beleid uit dat door de gemeenteraad wordt bepaald. De gemeenteraad voert dus niet zelf het beleid uit, maar controleert of het college van burgemeester en wethouders datgene doet wat de raad wil. Daarmee is de gemeenteraad naast de vertegenwoordiging van de inwoners van de gemeente ook de controleur van het college. Gemeentebelangen Overbetuwe is met vier zetels in de gemeenteraad vertegenwoordigd.

Doel

Gemeentebelangen Overbetuwe is de lokale partij van Overbetuwe. Hoogst noodzakelijk om de belangen van alle dorpen/kernen goed te vertegenwoordigen. Gemeentebelangen Overbetuwe is sterk vertegenwoordigd in alle kernen van onze gemeente. Andelst, Driel, Elst, Hemmen, Herveld, Heteren, Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten. Gemeentebelangen Overbetuwe staat voor de belangen van inwoners, ondernemers en organisaties en weegt deze belangen steeds zorgvuldig af tegen het brede, algemene belang. Voor Gemeentebelangen Overbetuwe is het belangrijk dat beleid lokaal in de kernen vertaald wordt. De eigenheid van de diverse kernen speelt daarbij een rol. Gemeentebelangen Overbetuwe vertrouwt op de kracht van de kernen, van de samenleving. Gemeentebelangen Overbetuwe wil zich inzetten om samen met inwoners de leefbaarheid van een dorp te vergroten door initiatieven zorgvuldig af te wegen.

Visie

Gemeentebelangen Overbetuwe vindt dat het kerngericht werken hierbij het uitgangspunt is. Een vraagstuk vanuit de samenleving of vanuit de gemeente wordt met alle betrokkenen samen opgepakt. De rollen en verantwoordelijkheden bij het zoeken naar een oplossing bij de vraag spreek je met de betrokken partners aan de voorkant van het proces af. Soms zal de samenleving leidend zijn in een proces en de gemeente faciliterend of meedenkend. Een andere keer kan de leidende rol vooral bij de gemeente liggen en beperkt het kerngericht werken zich tot informeren of raadplegen van betrokkenen. Soms zijn partners in een proces gelijkwaardig in rol en hebben hierbij hun eigen verantwoordelijkheid.

Lokale partij

Gemeentebelangen Overbetuwe is een lokale partij. Een lokale partij is een politieke partij die alleen actief is in een bepaalde gemeente, daar al dan niet vertegenwoordigd is in de gemeenteraad, en die geen binding heeft met een landelijke of anderszins bovenlokale partij. Omdat wij een lokale politieke partij zijn staan we voor de volgende zes punten:

  1. Gemeentebelangen Overbetuwe vertegenwoordigt de hele gemeente Overbetuwe. Niet alleen de mening van een bepaalde doelgroep, zoals bij landelijke partijen. Dit zie je aan de mensen binnen onze eigen partij. Ze hebben zowel linkse als rechtse standpunten. Ze zijn jong en oud. En ze hebben verschillende achtergronden en ervaring.
  2. Gemeentebelangen Overbetuwe heeft alle vrijheid in het samenstellen van een evenwichtig en sterk programma. We zijn niet verbonden aan een landelijke partij. We hoeven ons dus niet te houden aan een landelijke visie of standpunt. We betrekken de inwoners van Overbetuwe zo veel mogelijk bij onze plannen. Daarbij houden we rekening met lokale wensen.
  3. Gemeentebelangen Overbetuwe bestaat uit betrokken, lokale mensen. Zij weten erg goed wat er leeft in onze gemeente. Wij gaan namelijk actief de dorpen in om te praten met onze inwoners. Wij zijn lokaal verbonden!
  4. Gemeentebelangen Overbetuwe laat je meepraten en meedenken. Samen bespreken we lokale onderwerpen in Overbetuwe via ons inwonersplatform: Overbetuwe Panel, Praat jij ook mee?
  5. Gemeentebelangen Overbetuwe is benaderbaar, laagdrempelig en transparant: “We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen.”
  6. Gemeentebelangen Overbetuwe heeft ruime kennis en ervaring. GBO bestaat al ruim 30 jaar. We hebben zowel ervaring in de rol van oppositie- als coalitiepartij.

Overbetuwepanel

Gemeentebelangen Overbetuwe heeft een panel opgezet, dit panel bestaat uit een groep mensen uit de gemeente Overbetuwe. Zij krijgen af en toe een e-mail met daarin een politiek onderwerp. Over dit onderwerp moeten wij als politieke partij een standpunt innemen. Dit is vaak niet eenvoudig, wij behartigen immers de belangen van de inwoners van Overbetuwe. Vaak is het moeilijk om op korte termijn te peilen wat de mening van die inwoners is.

Verkiezingen 2022

In 2018 heeft Gemeentebelangen Overbetuwe meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijke thema’s in de verkiezingscampagne zijn te vinden in het verkiezingsprogramma 2018-2022. De kandidatenlijst bestond uit 22 personen uit verschillende kernen van de gemeente Overbetuwe en met verschil in kennis en levenservaring. De inzet voor Verkiezingen 2022 is een vergroting van het aantal zetels en wederom een plaats binnen de coalitie om het beleid van de afgelopen 4 jaar verder vorm te geven en onze inwoners te betrekken binnen de besluitvorming van de gemeente Overbetuwe.

Financiën

De financiën van de ledenpartij en de fractie zijn gescheiden. De fractie heeft op grond van de verordening voorzieningen raads- en burgerleden zelfstandig de beschikking over onder meer een beperkte onkostenvergoeding voor (niet-partijpolitieke) scholing van raads- en burgerraadsleden. Begrotingen en financiële jaarverslagen (balans en exploitatie) worden op de website van Gemeentebelangen Overbetuwe gepubliceerd onder ANBI. De belangrijkste inkomsten zijn de contributies en donaties. De belangrijkste uitgaven zijn de uitgaven voor ledenvergaderingen en verkiezingen.