Huishoudelijk Reglement

A.  Het bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit:
Het dagelijks bestuur aangevuld met werkgroepvoorzitters.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester

De overige bestuursleden
De voorzitters van de werkgroepen maken ambtshalve deel uit van het algemeen bestuur. De fractievoorzitter of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger is toehoorder bij de bestuursvergaderingen , tenzij het dagelijks bestuur anders besluit.

Voorzitter
De voorzitter draagt zorg voor:

 • De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen.
 • Hij zorgt voor naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
 • Hij ondertekent. na goedkeuring, de notulen van alle vergaderingen en alle andere stukken die zijn handtekening behoeven.
 • Hij draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de vergadering.
 • Hij vertegenwoordigt de partij op vergaderingen en bijeenkomsten waarvoor de partij is uitgenodigd.
 • Bij verhindering wordt de voorzitter vervangen door de secretaris of penningmeester.

Secretaris
De secretaris draagt zorg voor:

 • De uitnodigingen voor de vergaderingen.
 • De   agenda voor deze vergaderingen in overleg met de voorzitter en penningmeester.
 • Het notuleren van de vergaderingen. De correspondentie.
 • De archivering.
 • Het jaarverslag.
 • Het adressenbestand.
 • Uitvoering van de besluiten van de vergaderingen samen met  de voorzitter  en voor zover deze niet is opgedragen aan anderen.
 • Naast de notulair ondertekeningsartikelen ondertekent de voorzitter ook stukken op last van het dagelijks bestuur.

Penningmeester
De penningmeester draagt zorg voor:

 • Het inrichten en bijhouden van de boekhouding. Het bewaren van de financiële bescheiden.
 • Het innen van, voor de partij bestemde, gelden zoals contributies en donaties/giften.
 • Het verrichten van alle betalingen op basis van de daarop gerichte protocollen Het financieel jaarverslag.
 • Een begroting  voor  het  aankomend  boekjaar. Alie overige werkzaamheden van financiële aard.
 • Overleg inzake alle financiële zaken met het dagelijks bestuur. Ondertekenen of medeondertekenen van alle financiële stukken.

Betalingen en/of betalingsverplichtingen die het bedrag van € 500,- te boven gaan, dienen mede voorzien te zijn van een handtekening van de voorzitter of diens plaatsvervanger.

B.  Fractie en commissies

De fractie bestaat uit de Raadsfractie en de steunfractie. De Raadsfractie bestaat uit de gemeenteraadsleden; de steunfractie uit leden van Gemeentebelangen Overbetuwe die de fractie met raad en daad terzijde staan

 • De partij wordt in de gemeentelijke commissies vertegenwoordigd door de fractieleden .
 • De fractie kiest uit de Raadsfractie de fractievoorzitter.
 • Leden van Gemeentebelangen Overbetuwe zijn in beginsel welkom bij een fractievergadering.
 • Fractievergaderingen worden bijgewoond door een of meer leden van het bestuur.
 • De fractievoorzitter of zijn vervanger legt in de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het fractiebeleid in de gemeenteraad en commissies.
 • De fractievoorzitter of een door hem aan  te  wijzen plaatsvervanger neemt deel aan bestuursvergaderingen, tenzij het dagelijks bestuur anders besluit.

C.  Wethouders

 • De jaarlijkse financiële bijdrage van de wethouder wordt vastgesteld door het bestuur.
 • De wethouder overlegt met de fractie zoveel als door de fractie en of hemzelf nodig wordt geacht.
 • De wethouder legt verantwoording af over zijn beleid in de Algemene Ledenvergadering.
 • De wethouder onderhoudt gevraagd en ongevraagd intensief contact met de fractie, het bestuur en de werkgroepen.

D.  Werkgroepen

 • Ter ondersteuning van bestuur en fractie kan het bestuur een of meer werkgroepen instellen.
 • De vereniging kent in ieder geval de navolgende werkgroepen: werkgroep kernen werkgroep multimedia werkgroep verkiezingen.

E.  Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaat uit:

 • Twee personen plus een reserve persoon.
 • Elk jaar treedt een van de twee commissieleden af en is niet terstond herkiesbaar. Nummer 2 wordt 1 op de ranglijst en de reserve wordt nummer 2. De commissie wordt aangevuld met een nieuwe reserve persoon.
 • De commissie heeft tot taak uiterlijk 4 maanden na afloop van het boekjaar de financiële gang van zaken en de kas te controleren.
 • Bij tussentijds aftreden van de penningmeester dient de kascommissie de vertrekkende penningmeester decharge te verlenen en dit te rapporteren aan het dagelijks bestuur.

F.  Algemene Vergaderingen

Onder schriftelijk bijeenroeping van de algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 15 lid 4 van de Akte van Oprichting, wordt tevens verstaan bijeenroeping middels email en een advertentie of mededeling in een in de gemeente verschijnend huis-aan-huisblad.

G.  Slotbepalingen

In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement noch de Statuten voorzien, beslist het dagelijks bestuur.

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering gehouden te Herveld, op 3 mei 2006

Vastgesteld door Algemene Ledenvergadering (ALV)

Secretaris                                                            Voorzitter
Ben Feije                                                             Jan Zegelink