Privacyverklaring

Gemeentebelangen Overbetuwe beschermt uw privacy. Deze bescherming eist zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens bevatten informatie waarmee een persoon direct of indirect is te identificeren.

Deze privacyverklaring informeert u onder andere hoe Gemeentebelangen Overbetuwe persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden zij hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Gemeentebelangen Overbetuwe.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing als persoonsgegevens worden gebruikt. Gemeentebelangen Overbetuwe verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze wetgeving.

Gemeentebelangen Overbetuwe mag persoonsgegevens van leden en belangstellenden verwerken op grond van artikel 9:2d uit de AVG.

Gemeentebelangen Overbetuwe verwerkt alleen persoonsgegevens die passen op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verstrekt. Zij voert passende technische en organisatorische maatregelen uit, om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen alle vormen van onrechtmatige verwerking.

Cookies

Voor meer informatie over cookies op deze website, lees de uitgebreide informatie op onze Cookie-pagina.

Verantwoordelijkheid en contact

Gemeentebelangen Overbetuwe is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals opgesomd in deze privacyverklaring. Als u contact wilt opnemen voor vragen aangaande privacy kunt u zich wenden tot:

Secretariaat Gemeentebelangen Overbetuwe

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Gemeentebelangen Overbetuwe verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden en belangstellenden waaronder deelnemers aan Overbetuwepanel.nl. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt op basis van doeleinden. Persoonsgegevens die tot Gemeentebelangen Overbetuwe komen, die niet passen bij een doelstelling worden per direct verwijderd.

De volgende persoonsgegevens verzamelt Gemeentebelangen Overbetuwe:

Leden:

  • Verplicht: Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens en lidnummer
  • Niet verplicht: Geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres

Belangstellenden:

  • Verplicht: E-mailadres
  • Niet-verplicht: Naam

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Gemeentebelangen Overbetuwe verwerkt persoonsgegevens van leden voor het beheren van de ledenadministratie, het beheren van financiële administratie en archivering i.v.m. een bewaarplicht.

De persoonsgegevens in de ledenadministratie worden voor de volgend doelstellingen verwerkt:

  • Verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen
  • Deelname aan ledenraadplegingen
  • Communiceren met leden over onderwerpen die de partij aangaan
  • Communicatie tussen leden om de doeleinden van Gemeentebelangen Overbetuwe mogelijk te maken en innen van contributies

Daarnaast verwerkt Gemeentebelangen Overbetuwe het e-mailadres van belangstellenden, nadat zij deze gegevens hebben opgegeven, om hen indien gewenst een nieuwsbrief te sturen of deel te laten nemen aan het Overbetuwepanel.

Persoonsgegevens die tot Gemeentebelangen Overbetuwe komen, die niet passen bij een doelstelling worden per direct verwijderd.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De persoonsgegevens van leden zijn in te zien door:

  • Leden van het bestuur van Gemeentebelangen Overbetuwe voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie.

De persoonsgegevens van belangstellenden zijn in te zien door:

  • Leden van het bestuur en fractie van Gemeentebelangen Overbetuwe voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Gemeentebelangen Overbetuwe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Als persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, verwijdert zij deze. Bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) worden zeven jaar bewaard.

Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met het secretariaat van Gemeentebelangen Overbetuwe.

Gemeentebelangen Overbetuwe kan in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen, om uw identiteit vast te stellen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als veranderingen in onze organisatie of de wet dit noodzakelijk maken. Bij grote wijzigingen informeren wij u daarover.

© 24 mei 2018