Sport

In Overbetuwe wordt intensief aan sport gedaan, zowel individueel als in groepsverband. Sport draagt bij aan lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn. GBO wil dat er voor iedere inwoner mogelijkheden zijn om sport te beoefenen, financiële draagkracht mag daarbij geen drempel zijn. Zoals in de sportnota wordt benoemd: Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau. Hiermee en op andere manieren dragen wij bij aan een gezonde leefstijl.Er zijn veel sportverenigingen actief binnen Overbetuwe, die daarmee een belangrijke schakel vormen in onze samenleving. GBO wil de sportverenigingen op transparante, eerlijke en zorgvuldige wijze steunen, waarbij we nadrukkelijk de eigen draagkracht en inzet van de leden van de sportvereniging meenemen. Daarnaast zoveel mogelijk gebruik maken van de krachten tussen de verschillende partijen.

Wat hebben we bereikt

  • Verduurzaming sportaccommodaties.
  • Inzet op gezondheid bij kinderen d.m.v. speelvoorzieningen in de wijken en de inzet van “Overbetuwe beweegt”.
  • Aandacht voor sport en beweging op scholen.

Wat willen we bereiken

  • Sporten mogelijk maken voor alle doelgroepen.
  • Een rechtvaardige verdeling van het gemeentelijk sportbudget over alle verenigingen, zodat ook kleine verenigingen kunnen werken aan groei en professionalisering van het sportaanbod.
  • Krachten verder bundelen tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, peutercentra, zorg, welzijn, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en gemeente.