Wonen in Overbetuwe

In Overbetuwe leven we in een mooie gemeente, we hebben de scholen dichtbij, er zijn veel sportvoorzieningen, er is een gevarieerd aanbod van winkels en de natuur is overal om ons heen. GBO wil hierin blijvend investeren om zo een aantrekkelijke woongemeente te blijven. Aantrekkelijk wonen betekent voor ons: passende huisvesting, goede voorzieningen en een duurzame leefomgeving.

Huisvesting en woonomgeving

GBO wil dat er een mix van woningen en woonvormen wordt gerealiseerd waarbij kwaliteit en leefbaarheid centraal staan. Wij staan voor diversiteit en differentiatie in betaalbare woningen in een veilige omgeving met veel groen. GBO juicht experimenten van inwoners toe om in eigen regie duurzame woningen te bouwen en staat positief tegenover de ombouw van leegstaande panden naar appartementen of woningen.

Wat hebben we bereikt

 • Versnelling aanbrengen in projecten vanwege woningtekort.
 • Hanteren van 30% sociale woningbouw.

Wat willen we bereiken

 • Voldoende passende en levensloopbestendige woonruimte in onze kernen.
 • Ruimte voor starters, gezinnen, senioren, inwoners met een zorgbehoefte. Evenals ruimte voor Tiny houses , inschuifwoningen, woningsplitsing, mantelzorgwoningen en woon-werkpanden.
 • Vlottrekken stagnerende projecten.
 • Voldoende groen bij nieuwe woongebieden en bij herinrichting van woongebieden.
 • Inzet op inbreidingsprojecten (bouwen binnen de bebouwde kom).
 • Geef bouw- en infrabedrijven in aanbestedingen de kans om zich echt te kunnen onderscheiden met innovaties en duurzame oplossingen.

Extra informatie

 • Het woongenot wordt ook bepaald door de manier waarop jouw straat of wijk ingericht wordt, wijze van inrichting, kwaliteit van uitvoering en beheer van de openbare ruimte.
 • GBO steunt van harte de initiatieven die burgers zelf ontwikkelen om hun woonomgeving veiliger, schoner en mooier te maken.
 • Een Tiny House is een woonvorm met een duidelijke filosofie. Kleine volwaardige vrijstaande woningen van maximaal 50 m2 vloeroppervlak met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Fysieke leefomgeving

Het bekende begrip Ruimtelijke Ordening wordt tegenwoordig omschreven als “fysieke leefomgeving”. Dit is een veel ruimer begrip en omvat naast bestemmingsplannen o.a. ook plannen voor infrastructuur, water, bouwwerken, bodem, lucht en natuur. Deze ruimere omschrijving vindt zijn grondslag in de Omgevingswet die binnenkort in werking treedt. Voor de gemeente heeft dit veel en ingrijpende gevolgen. De gemeentelijke organisatie is daar dan ook al volop mee bezig.

De Omgevingswet vraagt van de gemeente om op hoofdlijnen invulling te geven aan de inrichting van onze fysieke leefomgeving. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor de invulling van specifieke en realiseerbare wensen van inwoners en bedrijven. De Omgevingswet laat niet alles los, maar geeft wel meer ruimte voor flexibiliteit.

Bekijk onderstaande filmpje:

Dit vergt wel een verandering van houding en gedrag. Het vraagt zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid van ons allen als we bepaalde regels loslaten of ruimer mogen toepassen. GBO heeft vertrouwen in de inbreng van belangengroepen, inwoners van kernen en ondernemers. Van belang is het stimuleren en uitnodigen van inwoners en bedrijven om mee te doen en initiatieven te ontplooien. Van begin af aan moet er een basis zijn van vertrouwen en duidelijkheid: zowel voor de gemeente richting inwoners/bedrijven en initiatiefnemers/projectontwikkelaars als ook andersom. Partijen zijn gelijkwaardig. Relaties staan boven systemen. Participatie is hierbij het sleutelwoord.

GBO staat voor meedoen!

Plannen voor de fysieke leefomgeving komen tot stand in samenwerking met alle partijen: inwoners/bedrijven, initiatiefnemers/projectontwikkelaars en gemeente. Een omgevingsplan op hoofdlijnen, rekening houdend met de omgevingsvisie en ambitiebepalingen.

De fysieke leefomgeving houdt niet op bij de grens van een gemeente, waterschap of provincie. Rijkswegen gaan van noord naar zuid en van oost naar west en doorkruisen onze gemeente. De Linge stroomt onze gemeente in en uit. Het verdelen van nieuwbouw over kernen en gemeenten valt mede onder verantwoordelijkheid van de provincie. Veiligheid in de meest brede zin van het woord is een verantwoordelijkheid van de regio. De verantwoordelijkheden en omgevingsvisies van andere bestuursorganen bepalen daarom mede hoe wij in onze gemeente invulling willen geven aan onze leefomgeving. Goede samenwerking, afstemming en verbinding is dus van groot belang. GBO kan dat en heeft dat in de afgelopen Raadsperiode laten zien.

Wil je weten wie de kandidaten zijn voor de Gemeenteraadsverkiezingen voor 14, 15 en 16 maart? Klik hier om naar de kandidaten te gaan.