Welkom bij Gemeentebelangen Overbetuwe

Gemeentebelangen Overbetuwe is sterk vertegenwoordigd in alle kernen van onze gemeente. Andelst, Driel, Elst, Hemmen, Herveld, Heteren, Homoet, Loenen, Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten. Gemeentebelangen Overbetuwe staat voor de belangen van inwoners, ondernemers en organisaties en weegt deze belangen steeds zorgvuldig af tegen het brede, algemene belang.

Voor Gemeentebelangen Overbetuwe is het belangrijk dat beleid lokaal in de kernen vertaald wordt. De eigenheid van de diverse kernen speelt daarbij een rol. Gemeentebelangen Overbetuwe vertrouwt op de kracht van de kernen, van de samenleving. Gemeentebelangen Overbetuwe wil zich inzetten om samen met inwoners de leefbaarheid van een dorp te vergroten door initiatieven zorgvuldig af te wegen. Dé LOKALE partij van Overbetuwe!

Afspraak = afspraak tussen gemeente en burger

Gemeentebelangen Overbetuwe staat voor afspraak=afspraak. Zowel een mondelinge toezegging als een schriftelijke bevestiging moet worden nagekomen. Gemeentebelangen Overbetuwe ziet hier nauwkeurig op toe.

Creatieve betaalbare nieuwbouw in de kernen voor starters en senioren

Aandacht voor creatieve betaalbare nieuwbouw (naar behoefte en diversiteit) voor jong en oud vanuit het perspectief van een organische groei van de kernen; Zorg voor goede toegankelijkheid openbare ruimte voor mensen met een beperking; Een schone gemeente, meer blikvangers en andere uitnodigende afvalbakken; In alle kernen dezelfde mogelijkheden voor het inleveren van gescheiden afval; Natuur- en milieu-educatieprojecten ten behoeve van het onderwijs extra stimuleren en faciliteren, financieel gesteund door de overheid.

Culturele activiteiten

Maatschappelijke zorg- en servicecentra inrichten met het oog op de leefbaarheid in alle kernen; Initiatief ter bevordering van subsidiëring van sport per individu naar draagkracht verder uitbouwen; Scheppen van mogelijkheden voor culturele activiteiten; Wandelroutes in de hele gemeente uitbreiden en verbeteren.

Rechtvaardige subsidieverstrekking aan sporters en sportverenigingen

Sportverenigingen zijn de sociale aders van onze gemeenschap. Mensen komen hier bijeen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Door rechtvaardige subsidieverstrekking wordt het mogelijk gemaakt hier als Gemeentebelangen Overbetuwe in te investeren. Sportverenigingen in de dorpskernen en wijkplatforms vormen onmiskenbaar een sociaal fundament en zijn sterk in lokale gemeenschappen geworteld. Nederland spant daarin de kroon: het lidmaatschap van sportverenigingen is in Nederland het hoogst (27% van de bevolking). Een waardige investering in de toekomst en onze sporters.