Zomerreces

De fractievoorzitter aan het woord…

Na enkele drukke maanden na de voor ons zo glorieus verlopen verkiezingen kijken we uit naar het zomerreces, dat duurt tot eind augustus/ begin september. Afgelopen maanden hebben we ons vooral beziggehouden met de kadernota 2023, waarin grofweg een aantal lijnen voor de begroting 2023 zijn neergelegd. Maar zoals ik u bij mijn artikel over deze nota al heb vermeld, is deze nota nog niet concreet.

De uitwerking moet mede aan de hand van de uitvoeringsnota van het coalitieprogramma nog plaatsvinden. Verder hebben een groot aantal ruimtelijke onderwerpen onze aandacht gehad. Stilgestaan moet in het bijzonder worden bij de vaststelling van bestemmingsplan de Pas in Elst, waar de komende jaren ruim 300 woningen worden gebouwd. Hopelijk wordt daarmee een stukje van de enorme woningnood geledigd.

Ook hebben we ons door middel van het indienen van een amendement ingespannen om de bedenkingen van het college met betrekking tot de voorgenomen invulling door de gemeente Arnhem van de ruimte aan de zuidrand van de wijk Schuytgraaf aan te scherpen. De raad kon zich in zijn vergadering van 12 juli jl. daarin vinden. Kortom, hard werken heeft geleid tot succes.

Vragen hebben we mede ingediend met betrekking tot de verkeersveiligheid in Oosterhout en de fietsroute die de groepen 7 en 8 van twee scholen in Westeraam ingaande het nieuwe schooljaar moeten gaan afleggen om bij hun nieuwe schoollokalen in het voormalige OBC college aan de Mozartstraat te komen. Deze onderwerpen hebben onze grote aandacht komende tijd. Erg benieuwd zijn we dan ook naar de antwoorden van het college.

Zoals gezegd, de vakantie is aangebroken en na het succes van de verkiezingen en het harde werken afgelopen maanden moeten we nu onze hoofden leeg maken om er komende periode weer fris tegen aan te gaan. De fractie wenst u allen een heel fijne zonnige vakantie toe en pas op uzelf!

Namens de fractie,
Met vriendelijke groet,

  • Henk Vreman

    Fractievoorzitter

    Elst

    Huisvesting – migratie – integratie