Afvalstoffeninzameling

In de voorronde vergadering van 4 april jl. kreeg de raad een voorstel van het college voorgelegd met een aantal keuze mogelijkheden om in de toekomst het restafval in te zamelen om te komen tot de doelstellingen, zoals vastgelegd in het programma “van afval naar grondstof” Dit was de eerste poging van het college in het kader van het coalitieprogramma “Samen aan Zet” om samen met de raad over een bepaald onderwerp  te discussiëren en de raad de keuzes te laten maken. Op basis van het eerder genoemde programma van afvalstoffen naar grondstoffen zou de hoeveelheid fijn en grof restafval moeten verminderen tot 100kg. per persoon per jaar. Overbetuwe voldoet nog niet aan deze norm. In onze gemeente is de hoeveelheid aangeboden restafval 118 kg per persoon per jaar. De raad kreeg een drietal scenario’s voorgelegd.

In het kort komen die erop neer:

  • Scenario 1: Inzamelen restafval op dezelfde manier alleen met 13 in plaats van 26 ophaaldagen;
  • Scenario 2: inzamelen restafval op dezelfde manier met 13 ophaaldagen en geen wisselmogelijkheid van 140 naar 240 liter bak;
  • Scenario 3: het zogenaamde omgekeerde inzamelen, waarbij een huishouden het restafval zelf moet wegbrengen;

Aan elke van deze scenario’s kleven voor- en nadelen, die in de voorronde door de aanwezige fracties naar voren zijn gebracht. De discussie heeft ertoe geleid, dat naast het verzoek aan het college om de scenario’s 2 en 3 nader uit te werken ook over scenario 1 is gesproken in die zin, dat dat scenario ook verder moet worden uitgewerkt op het gebied van het aangeboden restafval op de milieustraten van Elst en Andelst; Tot slot is een scenario 4 voor het voetlicht gebracht, inhoudende om fijn restafval te combineren met plastic, metaal en dranken kartons en dit bij nascheiding uit elkaar te halen. Dit omdat in bepaalde gemeenten is gebleken, dat dit een succesvolle manier van scheiden is. Het college zal voor het zomerreces de raad informeren of deze manier van afval- inzamelen ook leidt tot het voldoen aan de doelstellingen.

Tot deze vier genoemde opdrachten heeft de raad in zijn  in vergadering van 18 april 2023 door middel van een amendement, opgesteld door Gemeentebelangen Overbetuwe, samen met CDA Overbetuwe en Groen Links Overbetuwe, uiteindelijk besloten.

Met vriendelijke groet,

  • Henk Vreman

    Raadslid

    Elst

    Huisvesting – migratie – integratie