Algemene Ledenvergadering 2023

Verslag van de 24e algemene ledenvergadering Gemeentebelangen Overbetuwe

Voorzitter : Gera Koopmans
Secretaris : Vacant
Penningmeester : Marc Melssen
Datum : 25 mei 2023
Plaats : De Bongerd Heteren
Aanwezig : 25 Leden

Afmeldingen: Er zijn 8 afmeldingen

1. Opening
Om 20:00 uur heeft voorzitter Gera Koopmans iedereen van harte welkom in de Bongerd in Heteren.

2. Vaststellen agenda
Punt 7 Aanpassing Huishoudelijk Reglement komt te vervallen. Voor de volgende algemene vergadering zullen de leden de voorgestelde aanpassingen ontvangen.
Voor de agenda worden geen nieuwe punten aangedragen
Mededelingen, nieuwe leden
De voorzitter heet de nieuwe leden van harte welkom. De heer en mevrouw ten Boden stellen zichzelf voor aan de overige leden.

3. Verslag vorige ALV (vaststellen)
Het verslag van de ledenvergadering van 9 november 2022 wordt akkoord bevonden.

4. Bestuurlijk verslag
2022 was een mooi jaar voor GBO, een prachtige verkiezingsuitslag, een nieuwe grote fractie. De fractie heeft gewerkt aan het opbouwen van een nieuw Team. Het bestuur ondersteund met 2 trainingen door een externe trainer. Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met de fractieleden over eigen ambities en opleidingsvragen van de fractieleden en daarnaast is er geïnventariseerd welke acties er fractie breed worden opgepakt. Vanuit het fractiebudget is er geld voor op individuele opleiding

5. Financieel verslag
het financieel verslag van 2022 toegelicht. Het verlies van 2022 komt ten laste van de algemene reserves van de vereniging. In 2022 zijn de kosten voor de verkiezingen hoger dan begroot. De vereniging heeft voldoende financiële reserves voor de komende jaren.
De Kascontrolecommissie verklaart hierbij de balans en de exploitatierekening met de daarbij behorende bankafschriften van GBO te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. De boekhouding is duidelijk ingericht en met goede verantwoording verzorgd, waarvoor veel waardering.
De commissie stelt dan ook de ALV voor het bestuur te verzoeken de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2022. Aldus geschiedde onder applaus.

6. Verslag van fractievoorzitter: De fractie heeft met 3 burgerraadsleden nieuw bloed gekregen. GBO bestaat op dit moment uit 8 raadsleden. Binnen de fractie zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld. De coalitie van GBO/CDA/ Groen Links voelt als een familie

7. Verslag van wethouder: Communicatie over verwachtingen is belangrijk. De nieuwe website van de Gemeente draagt ook bij aan een andere manier van communicatie geven.
Een vraag mbt dualisme: GBO is kritisch op wat het college doet en toetst dit aan ons verkiezingsprogramma en doelstellingen en speerpunten. Hier bevragen we de wethouders op. Er bestaat verschil tussen dualisme en aan de andere kant coalitie en oppositie. Als coalitie gaan we met de wethouder in gesprek over wat goed en wat fout gaat. Als zaken niet goed gaan, dan gaan we hier met de wethouder heel goed over in gesprek. We hebben coalitieprogramma op hoofdlijnen getekend: “Samen aan zet” . We zoeken de samenwerking met de hele raad om de agenda te bepalen.

8. Nieuwe bestuursleden
Met de groei van de partij en de ambitie van het bestuur is er dringend behoefte aan uitbreiding van het bestuur. Met name op het gebied van sociale media, contacten met de inwoners, gezicht in de dorpen en ook de contacten met de fractie. Wat speelt er binnen de fractie en hoe kan het bestuur daarbij ondersteunen en bij aansluiten. Een verkiezingscommissie zal binnenkort opgericht worden om nu al de campagne voor over 3 jaar voor te bereiden. Dit vraag veel tijd en aandacht van het bestuur. Daarom een dringend beroep om je aan te melden of anderen enthousiast te maken voor een rol in het bestuur.

9. Rondvraag:
Is het verstandig om na te denken of de draagvlaktoets een goed instrument kan zijn voor een burgerinitiatief. Dit zou een goed instrument zijn om het voorstel bij alle belanghebbende te toetsen. Antwoord Ans: wij hebben ons panel op de website en onze contactgegevens op de website. Hier kunnen de inwoners vragen aan de fractie kwijt. Tweede instrument is het initiatief van burger tot participatie.

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.