Inzet van verkeersregelaars van en naar de Mozartstraat

De fractie van GBO heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de inzet van verkeersregelaars van en naar de Mozartstraat. Hieronder lees je de volledige vragen:

Inleiding/Aanleiding
Na de start van schooljaar 2022/2023 is de verkeerssituatie van en naar de Mozartstraat uitvoerig onderwerp van gesprek geweest. Aanleiding was het in gebruik nemen van de Mozartstraat als noodvoorziening voor scholen in het Westeraam. De tijd tussen aanwijzing als noodvoorziening en het begin van het nieuwe schooljaar was te kort voor de scholen om voldoende ouders als verkeersregelaar te kunnen mobiliseren en op te leiden. De gemeente heeft hierop voorlopig de inzet van verkeersregelaars geregeld en de scholen verzocht om zo snel mogelijk te starten met het werven en opleiden van ouders en vrijwilligers. Na de opleiding, die verzorgd werd door de politie, kon vervolgens de rol van verkeersregelaar vanuit de school worden georganiseerd. De gemeente zou tot dat moment de inzet van verkeersregelaars voor haar rekening nemen. Inmiddels is het schooljaar 2023/2024 begonnen. GBO heeft begrepen dat de inzet van bovengenoemde verkeersregelaars nog steeds door de gemeente wordt geregeld en nog niet is overgenomen door de scholen die gebruik maken van de noodvoorziening. GBO vindt het belangrijk dat kinderen veilig van en naar school kunnen gaan, zeker als dat leerlingen van een basisschool betreft. We zijn echter ook van mening dat de school en de ouders daar een belangrijke verantwoordelijkheid hebben.

Vragen

We willen daarom de volgende vragen stellen:

 1. Kunt u aangeven op welke wijze de inzet van bovengenoemde verkeersregelaars zich sinds de start van het schooljaar 2022/2023 ontwikkeld heeft? Is er nog steeds inzet van regelaars vanuit de gemeente noodzakelijk en, zo ja, hoeveel?
 2. Welke communicatie is hierover met de scholen gevoerd?
 3. Welke aanvullende maatregelen zijn er sinds de start van het schooljaar 2022/2023 en 2023/2024 getroffen om de veiligheid van en naar de Mozartstraat te vergroten?
 4. Welke kosten waren gemoeid met de inzet van verkeersregelaars vanuit de gemeente op het traject naar de Mozartstraat in het schooljaar 2022/2023?
 5. Hoeveel verkeersregelaars vanuit de scholen zijn er inmiddels opgeleid?
 6. Worden er op meer trajecten van en naar scholen binnen de Gemeente Overbetuwe verkeersregelaars vanuit de gemeente ingezet? Zo ja, op welke trajecten? Zo nee, waarom niet?

Ik verzoek het college zo spoedig mogelijk hier antwoord op te geven.

 • Fractievoorzitter

  Oosterhout

  Openbare orde en veiligheid