Sturen op projecten

In de raadsvergadering van 16 april 2024 werd onder meer een rapport van de Rekenkamer (RK) “Sturen op projecten” behandeld.

In dit rapport onderzoekt de Rekenkamer de gang van zaken bij een aantal grote projecten zoals Hart van Heteren; Blaashal Elst; Multifunctioneel centrum (MFC) Valburg en een sociaal project. De conclusies waren niet overwegend positief: veel ging goed maar er waren ook veel op- en aanmerkingen rondom het proces bij raad, college en (ambtenaren-)organisatie.

Zo concludeerde de RK: “De gemeente Overbetuwe kent (nog) geen formeel vastgestelde kaders en afspraken omtrent de wijze van projectmatig werken”. Hierdoor hadden het college en de raad onvoldoende inzicht in de projecten, zowel qua verloop als qua financiën en daarmee loopt de gemeente Overbetuwe forse risico’s bij grote projecten.

De RK had een aantal aanbevelingen om het projectmatig werken in de toekomst beter te stroomlijnen. Hierdoor kan de raad meer grip krijgen op grote projecten en is daardoor in staat om op basis van juiste, tijdige en voldoende informatie eventueel bij te sturen.

Deze aanbevelingen zijn onverkort overgenomen door het college.

In de Gemeenteraad was nog wel de wens om het te nemen raadsbesluit hierover nog duidelijker te formuleren; Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART). Hiertoe kwam er een amendement om het voorgestelde raadsbesluit aan te passen.

In dit amendement vragen we het college om het handboek zo spoedig mogelijk -maar uiterlijk december 2024- vast te stellen en te implementeren. Ook willen we het projectenboek duidelijker maken door bijvoorbeeld het kleurgebruik te normaliseren en van een toelichting te voorzien. Het college moet daarnaast de raad 2 keer per jaar informeren over de vorderingen in de uitvoering van dit besluit. Tenslotte vragen we het college om het projectenboek en de voortgangsrapportage ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het geamendeerde raadsbesluit is raadsbreed aangenomen.

Hiermee hopen we dat de raad beter in positie is om, desgewenst, bij te kunnen sturen.

Namens de fractie van GBO,