Uit de raad…

Afgelopen dinsdagavond werd in de gemeenteraad van Overbetuwe de kadernota 2023 besproken en met een ruime meerderheid vastgesteld. Dat betekent dat we als raad en college vertrouwen in elkaar hebben om de komende jaren aan te gaan. En dat vertrouwen is nodig, niet alleen omdat we met elkaar veel voor onze inwoners willen bereiken, maar ook omdat het onzeker is hoe onze financiële toekomst er in 2026 en 2027
uit zal zien.

Vanuit GBO hebben we vooral het accent gelegd op wonen: er moeten snel meer woningen worden gebouwd en het moeten vooral woningen zijn die passen bij de verschillende groepen van woningzoekenden. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de kosten van participatie bij verschillende projecten. Participatie is een speerpunt van GBO en we zijn blij om te zien op welke wijze dat inmiddels in Overbetuwe vorm krijgt. We moeten als raad ons wel blijven realise ren dat participatie tot extra uitgaven kan leiden en we daarom de totale kosten van projecten in de gaten moeten blijven houden.

Als GBO kijken we terug op een avond met een goede debatten en besluitvorming waar we mee vooruit kunnen. Ook dat is Samen aan zet: met raad en college samen ons best doen in het belang van onze gemeente en inwoners.

Met vriendelijke groet,

  • Fractievoorzitter

    Oosterhout

    Openbare orde en veiligheid