Uit de raad …

In de vergadering van de gemeenteraad Overbetuwe van 20 februari 2024 is veel aandacht besteed aan de beëindiging van het project Railterminal Gelderland (dat al lang gelopen heeft) en de gevolgen hiervan. Daarbij kwam zijdelings ook een ander, nog veel langer lopend, onderwerp aan de orde: Zuidrand Schuytgraaf. Dit is de meest zuidelijk gelegen strook grond in de Arnhemse nieuwbouwwijk de Schuytgraaf ten zuiden van de Rijn. Deze strook grenst aan de gemeente Overbetuwe. In het verleden zijn er afspraken gemaakt hoe hier mee om te gaan. Omdat Arnhem naar uitbreiding zocht voor woningbouw, zijn in de jaren negentig afspraken gemaakt met de toen bestaande gemeenten Heteren en Elst over een grenscorrectie.

Dit alles is in 1993 vastgelegd in een convenant. Daarin is duidelijk aangegeven dat de grond ten zuiden van de toen ook vastgestelde bebouwingsgrens de bestemming groen en/of water heeft. Zo’n 15 jaar later gaf Arnhem aan dat het door nieuwe ontwikkelingen in gesprek wil om te praten over een aanpassing van dit convenant. Met tegenzin is de gemeente Overbetuwe akkoord gegaan onder de voorwaarden van een (zeer) beperkte bebouwing op deze strook en in voldoende balans met groen, landschap en recreatie. Inmiddels was Park Lingezegen in ontwikkeling! Dit alles heeft in 2010 geleid tot het vaststellen van een nieuw convenant tussen Arnhem en Overbetuwe. In 2021 komt Arnhem met een ontwerp voor de invulling van de zuidrand die duidelijk afwijkt van de afspraken in het convenant.

Intussen zijn op de strook al een warmtekrachtcentrale en een opvanglocatie voor Oekraïners gebouwd. Er vindt veel bestuurlijk overleg plaats maar tot overeenstemming komt het niet. Gevolg is dat Overbetuwe een zienswijze indient bij Arnhem op het ontwerp bestemmingsplan. Overbetuwe houdt vast aan het convenant van 2010. Verdere juridische stappen zijn niet uitgesloten. Ook dit onderwerp wordt dus zeker vervolgd.

Met vriendelijke groet,

  • Hans van der Heijden

    Raadslid

    Elst

    Bouwen en wonen – Vastgoed